Belangrijke principes

Jouw eigen houding en gedrag spelen een grote rol in de relatie die je opbouwt met belanghebbenden. Er zijn vier belangrijke uitgangspunten hiervoor: vertrouwen, gelijkwaardigheid, gezamenlijkheid en aandacht. Vul deze aan met uitgangspunten die voor jouw organisatie of specifiek voor dit traject belangrijk zijn. Moet het project bijvoorbeeld een leervoorbeeld zijn voor de rest van de organisatie op het gebied van online participatie? Deze uitgangspunten vormen later, in de stap: het plan, jouw toetsvragen.  Klopt de strategie met de uitgangspunten die je vooraf hebt bepaald?

1. Vertrouwen

  • Zorg dat er duidelijkheid is over de opgave en wat deze opgave betekent voor de omgeving.
  • Ben open en eerlijk over wat al vast staat, waar het gesprek nog over gevoerd kan worden en hoe iemand bezwaar kan maken.
  • Durf je kwetsbaar op te stellen door vroegtijdig informatie te delen en pijnpunten ter sprake te brengen.
  • Luister oprecht naar wat belanghebbenden zeggen, doe iets met hun input en laat dit zien.
  • Leg afspraken vast en kom ze na.

 2. Gelijkwaardigheid

  • Belanghebbenden moeten de kans krijgen om een oordeel te vormen en dit te delen. Wanneer iemand geen ruimte krijgt om voor zijn belangen op te komen, voelt hij zich onmachting. Het gevoel van onmacht kan leiden tot verzet.
  • Ben toegankelijk en bereikbaar voor belanghebbenden.
  • Erken de standpunten en belangen van belanghebbenden. Iedere mening doet ertoe.
  • Zoek bewust tegenstelde belangen op. Ook al levert dit misschien onrust en vertraging op.

3. Gezamenlijkheid

  • Zorg dat iedereen hetzelfde beeld heeft van de opgave zodat jullie hetzelfde vertrekpunt hebben.
  • Maak belanghebbenden deelgenoot van het project door samen de processtappen te bepalen.
  • Organiseer bijvoorbeeld een gezamenlijk onderzoek om de feiten vast te stellen.
  • Ben bereid om samen te onderzoeken hoe de opgave van toegevoegde waarde kan zijn voor beide partijen.

4. Aandacht voor de relatie

  • Neem tijd om een relatie op te bouwen met belanghebbenden. Een goede relatie leidt vaak tot een constructieve houding. Dit is niet alleen prettig, maar ook nuttig.
  • Duik niet te snel de inhoud in.
  • Heb oprechte aandacht voor wat de ander belangrijk vindt en waarom.
  • Neem de tijd om de leefwereld van de belanghebbenden te onderzoeken.

 

Randvoorwaarden

Naast bovenstaande uitgangspunten zijn er ook bepaalde randvoorwaarden waar je rekening mee moet houden. Vul onderstaande tabel specifiek voor jouw project in.

Randvoorwaarde

Voorbeeld

Juridisch

Een ter inzage legging van een bestemmingsplan is verplicht.

Politiek-bestuurlijk

Er is een inspraakverordening vastgesteld door de gemeenteraad.

Financieel en capaciteit

Er is voor dit jaar €40.000 opgenomen in de begroting voor communicatie en participatie. Onze communicatieafdeling is overvraagd, dus inhuur is noodzakelijk.

Tijd

1 juli 2021 moeten we onze Regionale Energie Strategie (RES) indienen bij het Rijk.

Inhoudelijk

Dat er drie windmolens in onze gemeente komen staat vast. Er is nog wel ruimte om de locatie samen te bepalen.

Organisatorisch

Vanuit de Omgevingsvisie en voor ons duurzaamheidsbeleid willen we met dezelfde belanghebbenden om tafel.  Hoe kunnen we dit combineren?

 

Helpdesk voor Omgevingsparticipatie en -communicatie

Loop je tegen vragen aan als ‘Kan ik belanghebbenden té vroeg betrekken en wat zijn dan de risico’s?’ Onze omgevingsexperts sparren graag even met je! Neem vrijblijvend contact met ons op.